Website powered by
Yuliya Baslyk
Yuliya Baslyk
Concept artist, illustrator
Minsk, Belarus

Skills

Concept ArtConcept DesignEnvironment DesignIllustrationSketching

Software proficiency

Photoshop
Photoshop
Illustrator
Illustrator
3ds Max
3ds Max
Blender
Blender
SketchUp
SketchUp
AutoCAD
AutoCAD